Praktijkreglement

Praktijkreglement

Aanmelden
U kunt zich telefonisch, per mail of persoonlijk bij de balie aanmelden. Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, BSN nummer, uw verzekering en (indien van toepassing) de verwijsbrief. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u behandeld wilt worden door een gespecialiseerd fysiotherapeut.

Directe Toegang Fysiotherapie (DTF)
Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet altijd noodzakelijk is. Om in aanmerking te komen voor een chronische machtiging is wel een verwijzing nodig. Uw therapeut kan u vertellen of u hiervoor in aanmerking komt.
Indien u een huisarts bezocht heeft en deze u mondeling doorverwezen heeft naar de fysiotherapeut, dan willen wij u vragen toch een schriftelijke verwijzing te regelen. Dit voorkomt dat u extra kosten voor een screening maakt.

Wat kunt u verwachten van uw eerste afspraak
Tijdens de eerste afspraak zullen uw klachten besproken worden en zal er een lichamelijk onderzoek gedaan worden. Het gesprek en onderzoek samen zullen ongeveer 30 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek zal een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en zal met u worden besproken. Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling van uw klacht.

Afmelden
Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient u dit ruim 24 uur voor de afgesproken behandeling aan ons te melden per mail of telefoon. Wanneer dit niet gebeurt zijn wij genoodzaakt om een verzuimtarief bij u in rekening te brengen, welke niet door de verzekeraar vergoed wordt. In overleg met uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Kwaliteit
De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister van het KNGF. Zij volgen verplichte nascholing om hun kennis up to date te houden. Daarnaast is onze praktijk HKZ-gekwalificeerd. Wij behandelen volgens de Wet inzake Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Privacy in de praktijk
De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Waarneming
Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega's binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie, studie- of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen.

Stagiaires
Onze praktijk biedt studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. De stagiaire krijgt een begeleider toegewezen die hem of haar begeleidt tijdens onderzoeken en behandelingen van patiënten. Het kan zijn dat een stagiaire uw behandeling bijwoont of uitvoert. Indien u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dat aangeven bij uw therapeut.

Hygiëne
Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen en in de oefenzaal gepast binnen schoeisel te gebruiken. Verder verwachten wij van u dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt.

Klachten
Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening of behandeling door uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of een van de collega's. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. U vindt hierover informatie in het folderrek in de wachtruimte van onze praktijk.

Verzekering
Uw behandelingen worden geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit uw aanvullende verzekering, indien u deze heeft afgesloten. In het geval van een chronische machtiging wordt het vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor deze vergoeding. Wij hebben geen inzicht in behandelingen die buiten deze praktijk gegeven zijn. Voor vragen adviseren wij u contact op te nemen met uw verzekeraar of therapeut. U vindt meer informatie op onze pagina Vergoeding.

Eigendommen
De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.

Privacyreglement
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op de registratie is de Wet AVG van toepassing. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom is, naast de bovengenoemde wet, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement.

  • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt hebben ook waarnemers, andere therapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten toegang tot uw gegevens.
  • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien.
  • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
  • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.
  • Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie, tenzij toestemming verleend. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
  • Nadat de patiënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens om gaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Download
Praktijkreglement